Općina Šenkovec

Javni natječaj – Referent za računovodstvo i opće poslove

KLASA: 112-02/22-01/01

URBROJ: 2109/25-02-22/01

Šenkovec, 22.09.2022.

Temeljem članka 17. stavaka 1. i članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08., 61/11, 04/18 i 112/19) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Šenkovec raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu na neodređeno vrijeme

  • 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca u Jedinstveni upravni odjel Općine Šenkovec za poslove Referenta za računovodstvo i opće poslove

Prima se jedan izvršitelj u Jedinstveni upravni odjel u Općinu Šenkovec na radno mjesto Referenta za računovodstvo i opće poslove.

Opći uvjeti za prijam u službu:

  • punoljetnost,
  • hrvatsko državljanstvo,
  • zdravstvena sposobnost za obavljanje radnog mjesta na koje se osoba prima.

Osim općih uvjeta za prijam u službu, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

  • četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje – ekonomske struke,
  • jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
  • poznavanje rada na računalu,
  • poznavanje proračunskog računovodstva,
  • položen vozački ispit B kategorije.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Uz prijavu na javni natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

1. vlastoručno potpisan životopis,

2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica ili putovnica)

3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (svjedodžba ili potvrda)

4. izvod iz elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od 6 mjeseci)

5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave na vodi kazneni postupak – ne starije od 6 mjeseci

6. vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

7. presliku vozačke dozvole.

Dokumentacija se dostavlja u presliku koji ne mora biti ovjeren, a izabrani kandidat dužan je prije donošenja rješenja o prijmu u službu na određeno vrijeme dostaviti na uvid originalne dokumente.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo te priložiti i dokaz o nezaposlenosti.

Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost kod zapošljavanja prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i isti ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedenog pisanog dijela testiranja i provedenog intervjua s kandidatima, od kandidata koji po rang listi ostvare najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo i isto dokazao s priloženim dokazima (rješenje ili potvrda o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo), dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje i slično) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje HZZ-a).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17 i 98/19) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidatima prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje ne podnesu pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj te će o tome biti obaviještene pisanim putem.

Za kandidate prijavljene na natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti i intervjuu, smatra se da je povukao prijavu na objavljeni natječaj.

Natjecati se mogu i kandidati / kandidatkinje koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ispit polože unutar godine dana od dana zaposlenja.

Na web stranici Općine Šenkovec ( www.senkovec.hr ) naveden je opis poslova, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru. Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te će na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Općine Šenkovec objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu: Općina Šenkovec, J. Bedekovića 11, Šenkovec, 40000 Šenkovec, s naznakom: „Ne otvaraj – javni natječaj za prijam u službu referenta“.

O rezultatima izbora prijavljeni kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

PROČELNIK

Nino Hren, mag.inf.

Skip to content