Općina Šenkovec

Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini

Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (NN 111/21), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19, 144/20), članka 49. Statuta Općine Šenkovec (Službeni glasnik Međimurske županije br. 08/21) i Pravilnika o financiranju programskih sadržaja elektroničkih medija, načelnik Općine Šenkovec raspisuje

Javni poziv za financiranje programskih sadržaja

elektroničkih medija u 2024. godini

 1. Predmet Javnog poziva

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja regionalnih i lokalnih elektroničkih medija u 2024. godini.

Zakonom o elektroničkim medijima (Narodne novine broj 111/21 i 114/22) elektronički mediji su audiovizualni programi, radijski programi i elektroničke publikacije.

Pod programskim sadržajima podrazumijeva se proizvodnja i objava sadržaja od interesa za Općinu Šenkovec, a odnose se na praćenje događaja od društvenog, političkog, gospodarskog, kulturnog, sportskog i sličnog značaja kroz tematske emisije i objave koje su izdvojene u tematske cjeline, pojedinačne objave i slično sa ciljem zadovoljavanje potreba mještana Općine Šenkovec. 

 1. Cilj dodjele financijskih sredstava

Cilj financiranja proizvodnje i objave programskih sadržaja je informiranje stanovnika o projektima i programima Općine Šenkovec, razvoj gospodarstva, turizma, odgoja i obrazovanja, znanosti i sporta, promicanje ravnopravnosti spolova, zaštita okoliša i zdravlja građana, poticanje multikulturalnosti, kulturne raznolikosti i njegovanje baštine, poticanje posebnih kulturnih projekata i manifestacija na području Općine Šenkovec, aktivnostima i uopće radu Općine Šenkovec kojim se zadovoljavaju potrebe i ostvaruju interesi stanovnika Općine Šenkovec.

 1. Uvjeti za prijavu na Javni poziv

Na Javni poziv mogu se javiti pružatelji koji obavljaju djelatnost elektroničkih medija te ispunjavaju sljedeće uvjete:

 1. Imaju sjedište, odnosno prebivalište na području Republike Hrvatske
 2. Upisani su u knjige pružanja medijskih usluga odnosno elektroničkih publikacija Agencije za elektroničke medije
 3. Nemaju nepodmirenih obveza prema Općini Šenkovec
 4. Nisu u likvidaciji, stečajnom ili prestečajnom postupku
 5. Imaju programe lokalnog karaktera kojima se ostvaruju interesi stanovnika Općine Šenkovec.
 1. Kriteriji dodjele financijskih sredstava

Kriteriji temeljem kojih će se utvrđivati prednost prijavljenog programa su:

 1. Usmjerenost programskog sadržaja na lokalnu tematiku (najave, praćenje i izvještavanje o događajima na području Općine Šenkovec), usmjerenost na teme iz područja nadležnosti Općine Šenkovec koje su od interesa za mještane Općine Šenkovec.

Broj bodova: 0 – 10

 1. Kvaliteta, kreativnost, inovativnost, autorski pristup u osmišljavanju predloženog programskog sadržaja i njegova prilagođenost krajnjoj publici, mještanima općine Šenkovec.

Broj bodova: 0 – 10

 1. Kvantiteta objavljivanja programskog sadržaja koji se predlaže i pozicija predloženog programskog sadržaja unutar ukupnog programa medija (vrijeme i trajanje objavljivanja kod radijskog programa i/ili pozicija objava za portale: naslovnica, podstranica, posebna rubrika i sl).

Broj bodova: 0 – 10

 1. Doseg i brzina objava pojedinog pružatelja medijskih usluga, gledanost, slušanost, pregledi sadržaja na internetu na području Općine Šenkovec (priložiti istraživanje recentnijeg datuma i/ili analitiku o slušanosti radijskog programa prijavitelja odnosno o količini pregleda programskih sadržaja elektroničke publikacije – ne starije od godinu dana).

Broj bodova: 0 – 10

 1. Potencijal dodatnih mogućnosti korištenja programskog sadržaja i dosega predloženih objava putem društvenih mreža prijavitelja (prisutnost prijavitelja na društvenim mrežama i broj pratitelja)

Broj bodova: 0 – 10

Ukupno maksimalno:  50 bodova

Sukladno ostvarenim bodovima i osiguranim proračunskim sredstvima odabrani programski sadržaji financirati će se prema bodovnoj listi utvrđenoj u obrascu ocjenjivanja.

 1. Sadržaj prijave na Javni poziv

Prijava na Javni poziv mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

 1. Obrazac I – ispunjen u cijelosti, ovjeren pečatom i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje
 2. Obrazac II – podaci o programskom sadržaju koji se prijavljuje
 3. Izjava – ispunjena u cijelosti, ovjerena pečatom i potpisom ovlaštene osobe za zastupanje
 4. Ovjereni izvadak iz Upisnika pružatelja medijskih usluga koji se vodi pri Vijeću za elektroničke medije
 5. Izvadak iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra ne stariji od 6 mjeseci
 6. Istraživanje recentnijeg datuma i/ili analitiku o slušanosti radijskog programa prijavitelja odnosno o količini pregleda programskih sadržaja elektroničke publikacije – ne starije od godinu dana
 7. Broj pratitelja na društvenim mrežama (za sve prijavitelje)

Obrazac I., Obrazac II. i Izjava podnose se na obrascima iz priloga.

Obrasci prijave mogu se preuzeti na službenoj internetskoj stranici Općine Šenkovec: www.senkovec.hr

Obrasci moraju biti u cijelosti popunjeni, potpisani od strane ovlaštene osobe prijavitelja i ovjereni pečatom.

Mediji koji proizvode i objavljuju programske sadržaje vezane uz područje djelovanja Općine Šenkovec, a nisu s područja Međimurske županije moraju dostaviti dokaz objave najmanje 4 programska sadržaja vezana uz područje djelovanja Općine Šenkovec u 2023.godini.

 1. Rok za podnošenje prijave

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave Javnog poziva na internetskoj stranici Općine Šenkovec.

Prijave se šalju preporučenom poštom na adresu: Općina Šenkovec, J. Bedekovića 11, 40000 Čakovec ili se predaju osobno na navedenoj adresi s naznakom:

”PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA ELEKTRONIČKIH MEDIJA U 2024. GODINI – NE OTVARAJ”

Neće se razmatrati prijave koje pristignu izvan roka određenog Javnim pozivom, nepotpune prijave i prijave podnositelja koji ne zadovoljavaju uvjete Javnog poziva. Broj i iznos dodijeljenih potpora bit će usklađen s raspoloživim proračunskim sredstvima Općine Šenkovec.

Odluku o odabiru korisnika financiranja programskih sadržaja elektroničkih medija donosi načelnik na prijedlog Povjerenstva.

 1. Rezultati Javnog poziva, pravo prigovora, potpisivanje ugovora

Rezultati Javnog poziva bit će objavljeni na internetskoj stranici Općine Šenkovec (www.senkovec.hr) u roku od tri (3) dana od donošenja odluke o odabiru.

Nakladnik koji je sudjelovao u Javnom pozivu može podnijeti prigovor na Odluku o odabiru korisnika potpora.

Prigovor se podnosi načelniku Općine Šenkovec u roku od osam (8) dana od dana objave Odluke o odabiru korisnika financijskih potpora.

Mediji koji ostvare pravo na financijska sredstva temeljem ovoga poziva dužni su:

 1. Objavljivati programske sadržaje sukladno podnesenoj prijavi tj. utvrđene ugovornom obvezom
 2. Pratiti rad Općinskog vijeća, načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela Općine Šenkovec, uz objavu svih informacija koje su od javnog interesa za stanovnike Općine Šenkovec i lokalne zajednice
 3. Osobno sudjelovati na konferencijama za novinare i terenskim obilascima
 4. Objavljivati sadržaje sukladno ciljevima, navedenim u članku 2. Pravilnika o financiranju programskih sadržaja elektroničkih medija.

Nakladnici kojima se odobre financijske potpore sklopit će s Općinom Šenkovec ugovor o financiranju kojim će se regulirati međusobna prava i obveze korisnika financijskih sredstava i Općine Šenkovec.

Zaprimljene prijave s pratećom dokumentacijom se neće vraćati prijaviteljima.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Šenkovec – na broj telefona: 040 343 250 ili na email: opcina@senkovec.hr.

NAČELNIK

Robert Meglić, mag.ing.traff.

 

Preuzimanje dokumenata :

Skip to content