Općina Šenkovec

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA ZA PRIJAM U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE ŠENKOVEC NA NEODREĐENO VRIJEME ZA POSLOVE
REFERENTA ZA RAČUNOVODSTVO I OPĆE POSLOVE

Temeljem javnog natječaja objavljenog dana 28.09.2022. godine u „Narodnim novinama“ i na web stranici Općine Šenkovec, objavljujemo detalje radnog mjesta, načinu obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata.

 1. OPIS POSLOVA
 2. provodi računovodstvo, obračun plaća i knjiženja te završne račune za potrebe Općine
 3. vodi prijemni ured JUO, otpremu pošte, urudžbene poslove i potrebne evidencije
 4. obavlja blagajničko poslovanje i evidenciju ulaznih i izlaznih računa, pripremanje virmanskih naloga za plaćanje kroz Internet bankarstvo, zadužena za pravovremeno podmirivanje financijskih obveza
 5. vrši pregled Zakonskih akata te brine o usklađenosti općinskih akata i procedura sa
  Zakonom i propisima
 6. izvršava poslove po nalogu pročelnika
 • PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na kojem je službenik raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža sukladno Zakonu o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10).

 • NAČIN PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

Za provjeru znanja i sposobnosti kandidata imenovano je povjerenstvo od 3 člana. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pismenog testiranja i intervjua.

Za svaki dio provjere dodjeljuje se od 0 do 10 bodova.

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne prostupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas. Po utvrđivanju identiteta, kadidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Navedena pismena provjera znanja (pisani test) traje 60 minuta.

Intervju sa pojedinim kandidatom traje do 30 minuta.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pismenog dijela testiranja.

Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
  • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,
  • razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i pismeno testiranje. Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova. Izvješće o provedenom postupku provjere znanja uključujući i rezultate intervjua, te sastavljenu rang listu kandidata, Povjerenstvo dostavlja pročelniku JUO Općine Šenkovec radi donošenja rješenja.

 • NAČIN PROVJERE ZNANJA

Pismena provjera znanja podrazumijeva pitanja i zadatke iz sljedećih izvora:

Opći dio:

 • Ustav Republike Hrvatske (NN br. 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14)
 • Zakon o općem upravnom postupku (NN br. 47/09 i 110/21)
 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18, 112/19)

Posebni dio:

       •      Zakon o proračunu (NN 144/21)

       •      Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18)

       •      Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17, 138/20)

KLASA: 112-02/22-01/1
URBROJ: 2109/25-02-22/02

Šenkovec, 28.09.2022. godine

Skip to content