Općina Šenkovec

Upute i obavijesti kandidatima

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA ZA PRIJAM U SLUŽBU VJEŽBENIKA
U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE ŠENKOVEC NA ODREĐENO VRIJEME RADI OSPOSOBLJAVANJA ZA POSLOVE REFERENTA – KOMUNALNOG REDARA

Temeljem javnog natječaja objavljenog dana 22.07.2022. godine u „Narodnim novinama“ i na web stranici Općine Šenkovec, objavljujemo detalje radnog mjesta, podatke o plaći, načinu obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata.

 1. OPIS POSLOVA

–              provodi nadzor nad komunalnim redom,                                                                           

–              rješava o upravnim stvarima,                                                                                                  

–              obilaskom terena obavlja nadzor nad Odlukom o komunalnom redu,                    

–              poduzima mjere za otklanjanje uočenih nepravilnosti,                                                 

–              obavlja nadzor nad provođenjem reda na javnim površinama te drugim površinama koje utječu na izgled naselja,                                                                                                             

–              vrši prijave nadležnom tijelu državne uprave i županijskom uredu, naplatu kazni u okviru zakona i odluka Općinskog vijeća,                                                                                          

–              vrši kontrolu korištenja javnih površina,                                                                                            

–              predlaže pokretanje prekršajnog postupka,                                                                     

–              predlaže mjere za unaprjeđenje komunalnog reda,                                                       

–              izdaje obavezni prekršajni nalog sukladno zakonu,                                                        

–              obavlja nadzor nad održavanjem čistoće i odvoza smeća,                                           

–              izrađuje izvješća i zapisnike,                                                                                                     

–              obavlja nadzor sukladno Odlukama Općinskog vijeća a vezanima uz djelokrug komunalnog redarstva                                                                                                                

–              obavlja druge poslove po nalogu pročelnika                      

 • PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA

Plaću službenika čini 85% umnoška koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na kojem je službenik raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža sukladno Zakonu o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10).

 • Koeficijent složenosti poslova:          1,90
 • Bruto osnovica za obračun plaća:     3.890,00 kn
 • NAČIN PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

Za provjeru znanja i sposobnosti kandidata imenovano je povjerenstvo od 3 člana. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pismenog testiranja i intervjua.

Za svaki dio provjere dodjeljuje se od 0 do 10 bodova.

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne prostupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas. Po utvrđivanju identiteta, kadidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Navedena pismena provjera znanja (pisani test) traje 60 minuta.

Intervju sa pojedinim kandidatom traje do 30 minuta.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pismenog dijela testiranja.

Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
  • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,
  • razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i pismeno testiranje. Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova. Izvješće o provedenom postupku provjere znanja uključujući i rezultate intervjua, te sastavljenu rang listu kandidata, Povjerenstvo dostavlja pročelniku JUO Općine Šenkovec radi donošenja rješenja.

 • NAČIN PROVJERE ZNANJA

Pismena provjera znanja podrazumijeva pitanja i zadatke iz sljedećih izvora:

Opći dio:

 • Ustav Republike Hrvatske (NN br. 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14)
 • Zakon o općem upravnom postupku (NN br. 47/09 i 110/21)
 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)

Posebni dio:

 • Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18, 32/20)
 • Odluka o komunalnom redu Općine Šenkovec (Službeni glasnik Međimurske županije br. 2/16)

KLASA: 112-02/22-01/1
URBROJ: 2109/25-02-22-02

Šenkovec, 22.07.2022. godine

Skip to content