Općina Šenkovec

JAVNO NADMETANJE za prodaju zemljišta putem prikupljanja pisanih ponuda

OPĆINA ŠENKOVEC
NAČELNIK

KLASA: 022-05/22-1/1

URBROJ: 2109/25-01-22/9

Šenkovec, 14.04.2022.

Temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine Šenkovec o prodaji parcela u vlasništvu Općine, KLASA: 021-05/21-06, URBROJ: 2109/25-21-10, od 21.12.2021., načelnik Općine Šenkovec objavljuje

JAVNO NADMETANJE

za prodaju zemljišta putem prikupljanja pisanih ponuda

1. Predmeti prodaje:

Red. Br. PREDMETA PRODAJEK.O.Zk.ČEST. BR.KAT.ČEST.BR.POČETNA CIJENA ZEMLJIŠTA
1.Šenkovec226/131901/131.400,00
2.226/141901/1411.200,00

2. Uvjeti prodaje:

Početna, ujedno i najniža, cijena definirana je kao vrijednost predmeta prodaje.

Prodaja se vrši po načelu viđeno – kupljeno, svaki ponuditelj obvezuje se upoznati sa onime što kupuje te su naknadni prigovori isključeni.

Prodaja će se obaviti prikupljanjem pisanih ponuda. Rok za podnošenje pisanih ponuda je do 26.04.2022. godine do 12,00 sati kad će se održati otvaranje ponuda. Otvaranje ponuda nije javno.

Otvaranje ponuda obaviti će Komisija za procjenu, prodaju i kupnju imovine.

Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Načelnik Općine na prijedlog komisije za procjenu, prodaju i kupnju imovine u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje ponuda. Odluka o izboru najpovoljnije ponude će se objaviti na web stranicama Općine Šenkovec .

U roku od 15 dana, od dana objave Odluke o izboru najpovoljnije ponude na web stranicama Općine Šenkovec, sklopit će se Ugovor o prodaji predmeta prodaje s ponuditeljem čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od 8 dana od dana sklapanja Ugovora platiti ukupni iznos kupoprodajne cijene ili gubi pravo na kupnju i povrat jamčevine.

Troškove sklapanja ugovora kao i porez na promet nekretnina snosi prodavatelj.

Za dodatne informacije zainteresirani se mogu javiti u Jedinstveni upravni odjel Općine Šenkovec.

3. Sadržaj pisane ponude:

Ponuda mora sadržavati:

– za fizičke osobe:

            -ime i prezime te adresa,

            -OIB, broj računa za povrat jamčevine, adresu elektroničke pošte,

-potvrdu o nepostojanju duga prema Općini Šenkovec,

-dokaz o uplati jamčevine u iznosu od 500,00 kn na račun Općine Šenkovec,

-ponuđeni, ukupni iznos kupoprodajne cijene za nekretninu za koju se podnosi ponuda.

– za pravne osobe:

            -naziv i sjedište ponuditelja,

            -OIB, broj računa za povrat jamčevine, adresu elektroničke pošte,

-izvadak iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra, ne stariji od 3 mjeseca od dana podnošenja ponude,

-potvrdu o nepostojanju duga prema Općini Šenkovec,

-dokaz o uplati jamčevine u iznosu od 500,00 kn na račun Općine Šenkovec,

-ponuđeni, ukupni iznos kupoprodajne cijene za nekretninu za koju se podnosi ponuda.

Za sudjelovanje u javnom pozivu sudionici su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 500,00 kuna na poslovni račun Općine Šenkovec, broj HR0224840081860800007, model plaćanja HR 68, poziv na broj 7757 – OIB uplatitelja, sa svrhom doznake – jamčevina za kupnju zemljišta.

Jamčevina se ponuditeljima koji su odabrani za sklapanja kupoprodajnog ugovora uračunava u iznos kupoprodajne cijene, a ponuditeljima koji nisu odabrani vraća se u roku od 7 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda. 

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

4. Kriterij odabira:

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najviša cijena. U slučaju dviju ili više istih ponuda, najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona koja je ranije zaprimljena.

Općina Šenkovec zadržava pravo poništenja Oglasa i nije obvezna prihvatiti ni jednu pristiglu ponudu.

5. Dostava ponuda:

Ponude za natječaj podnose se u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici na adresu: OPĆINA ŠENKOVEC, J. Bedekovića 11, 40000 Šenkovec, uz naznaku “Ponuda po oglasu za prodaju zemljišta – NE OTVARAJ”, preporučenom pošiljkom ili neposredno u prostorije Općine.

Načelnik Općine Šenkovec

                                                                                                          Robert Meglić

Ovaj Oglas objavljen je na web stranicama Općine Šenkovec dana 15.04.2022. godine.

Skip to content