Općina Šenkovec

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme

KLASA: /22-01/1

URBROJ: 2109/25-02-22-1

Šenkovec, 04.04.2022.

Temeljem članka 19. stavak 1. i članka 28. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11, 04/18 i 112/19) Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Šenkovec raspisuje

O G L A S

za prijam u službu na određeno vrijeme

 1. Viši stručni suradnik za provedbu projekata – 1 izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme do završetka projekta, uz probni rad u trajanju od dva (2) mjeseca.

Uvjeti:

 • Magistar struke ili stručni specijalist ekonomske, jezične, tehničke,
  informatičke ili pravne struke,
 • najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • poznavanje rada na računalu,
 • položen državni stručni ispit,
 • položen vozački ispit B kategorije.

Pored navedenih uvjeta kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati i uvjete iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Sukladno članku 35. stavku 2. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 74/10) osobe koje su po ranijim propisima stekle višu stručnu spremu mogu biti raspoređene na radna mjesta za koja je kao uvjet utvrđen stupanj obrazovanja sveučilišni ili stručni prvostupnik struke.

Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu da ga polože u zakonskom roku. Radni odnos se zasniva uz obvezni probni rok od dva mjeseca. Na oglas se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Za kandidate prijavljene na oglas, koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti i intervjuu, smatra se da je povukao prijavu na objavljeni oglas.

Na web stranici Općine Šenkovec (www.senkovec.hr) naveden je opis poslova, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru. Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa te će na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Općine Senkovec objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa i čija je prijava nepotpuna o tome će biti obaviješteni pisanim putem.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo te priložiti i dokaz o nezaposlenosti.

Uz prijavu na Oglas potrebno je priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome/svjedodžbe),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice),
 • potvrdu o podacima o radnom stažu evidentiranim u matičnu evidenciju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • preslika svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu (ako ga je kandidat položio),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (izvornik, ne starije od 6 mjeseca),
 • vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 • presliku vozačke dozvole.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Prijave na oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave oglasa kod nadležne službe za zapošljavanje, na adresu: Općina Šenkovec, J. Bedekovića 11, Šenkovec, 40000 Šenkovec, s naznakom: „Ne otvaraj – natječaj za višeg stručnog suradnika“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave i koje ne zadovoljavaju formalne uvjete ne smatraju se kandidatima prijavljenima na oglas.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u skladu sa Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

PROČELNIK

Nino Hren, mag.inf.

Upute kandidatima.pdf

Skip to content