Općina Šenkovec

Informacije za obavljanje prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata za mjesto Viši stručni suradnik za računovodstvo i opće poslove

Podaci vezani uz oglas za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto višeg stručnog suradnika/cu za računovodstvo i opće poslove u Općini Šenkovec uz probni rad od tri (3) mjeseca.

Oglas je objavljen na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-Čakovec te na internetskim stranicama Općine Šenkovec od 04. prosinca 2019. godine.

Rok za podnošenje prijava istječe 8 dana od dana objave oglasa.

OPIS POSLOVA I ZADATAKA

Stručni suradnik/ca za računovodstvo i opće poslove: vodi računovodstvo, knjiženja i završne račune za potrebe Općine, izrađuje prijedlog proračuna sukladno naputcima načelnika, brine za pravilno izvršenje proračuna Općine te usklađuje isti sa Zakonskim aktima, vodi prijemni ured JUO, otpremu pošte, urudžbene poslove i potrebne evidencije, vodi blagajničko poslovanje i evidenciju ulaznih i izlaznih računa, pripremanje virmanskih naloga za plaćanje kroz Internet bankarstvo, vrši pregled Zakonskih akata te brine o usklađenosti općinskih akata i procedura sa Zakonom i propisima, izvršava poslove po nalogu načelnika i pročelnika.

 

TESTIRANJE KANDIDATA

Za kandidate koji ispunjavaju uvjete objavljene u oglasu obavit će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje i intervju.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje za:

 1. Višeg stručnog suradnika/cu za računovodstvo i opće poslove:

Pitanja kojima se testira provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta-pismena provjera znanja, temelje se na sljedećim propisima:

 

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19)
 2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18, 112/19)
 3. Statut Općine Šenkovec (Službeni glasnik Međimurske županije 01/2018)
 4. Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)
 5. Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)
 6. Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15)
 7. Pravilnik o:
  • polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna,
  • financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu,
  • proračunskim klasifikacijama,
  • proračunskom računovodstvu i računskom planu.

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova provjere znanja na provedenom pisanom testiranju.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata biti će objavljeno na ovoj internetskoj stranici te na oglasnoj ploči Općine, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

 

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA

Provjera znanja i sposobnosti – testiranju mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja o istome će biti obaviješteni pisanim putem.

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Provjera znanja će se provesti s obzirom na radno mjesto za koje su kandidati podnijeli prijavu.

Pismena provjera znanja traje 90 minuta. Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama,
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
 • napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera,
 • razgovarati s ostalim kandidatima,
 • na bilo koji način remetiti koncentraciju ostalih kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad neće se bodovati. Provjera znanja i sposobnosti sastoji se od pismenog testiranja i intervjua. Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i testiranje. Nakon provedenog postupka testiranja i intervjua Povjerenstvo sastavlja izvješće o provedenom postupku i utvrđenoj rang listi kandidata, te ga dostavlja načelniku i pročelniku. Pročelnik donosi odluku o izboru kandidata za objavljeno radno mjesto, koja će biti dostavljena kandidatima prijavljenim na natječaj, a koji su pristupili provjeri znanja. Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

Skip to content