Općina Šenkovec

Javni natječaj

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 112-02/18-01/06

URBROJ: 2109/25-09/2-18-1

Šenkovec, 22.08.2018.

 

Temeljem članka 19. stavka 1. i članka 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11) i članka 9. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Šenkovec pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Šenkovec raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za prijem u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu, za obavljanje zadaća i poslova:

 

 1. KOMUNALNI RADNIK – 1 izvršitelj, puno radno vrijeme, na neodređeno, uz obavezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

 

Opći uvjeti za prijam u službu:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

 

Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

 • srednja stručna sprema,
 • položen vozački ispit za B kategoriju,
 • poznavanje rada traktorom i priključnim strojevima.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08 i 69/17).

 

U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijem postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11).

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom za vrijeme otvorenosti natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice ili domovnice),
 • dokaz o radnom iskustvu od najmanje jedne godine (elektronički zapis HZMO),
 • vozačka dozvola (preslika),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (u izvorniku, ne starije od šest mjeseci),
 • vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke za prijam u službu iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

 

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.

 

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, obaviti će se intervju. Ako pozvani kandidat ne pristupi intervjuu, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Na web stranici Općine Šenkovec www.senkovec.hr objaviti će se opis poslova radnog mjesta Komunalni radnik.

 

Na web stranici Općine Šenkovec www.senkovec.hr i oglasnoj ploči Općinske uprave, najmanje pet dana prije održavanja intervjua, bit će objavljen poziv i vrijeme održavanja intervjua.

 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

 

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku 8 dana od dana objave u Narodnim novinama, i to na adresu Općina Šenkovec, J.Bedekovića 11, Šenkovec, 40000 Čakovec, s naznakom: „Za javni natječaj – Komunalni radnik“.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

PROČELNIK

Nino Hren, mag.inf.

Skip to content