Općina Šenkovec

Poziv na intervju

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU

JAVNOG NATJEČAJA

KLASA: 112-02/18-01/04

URBROJ: 2109/25-09/2-18-1

Šenkovec, 16.08.2018.

Temeljem članka 19.– 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08 i 61/11) Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu u Općinu Šenkovec, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto Komunalni radnik (1 izvršitelj) i Komunalni redar (1 izvršitelj), objavljuje

P O Z I V

NA INTERVJU

I. Povjerenstvo je utvrdilo da pristigla samo jedna prijava na natječaj za komunalnog redara te da intervjuu može pristupiti 1 kandidat i to:

  1. LACKOVIĆ SLOBODAN

II. Povjerenstvo je utvrdilo da pristigla samo jedna prijava na natječaj za komunalnog radnika te da intervjuu može pristupiti 1 kandidat i to:

  1. LACKOVIĆ SLOBODAN

III. Kandidati pozvani na intervju (navedeni pod točkom I. i II.) trebaju se javiti dana 21.08.2018. godine u Općinsku upravu Općine Šenkovec, Šenkovec, J. Bedekovića 11, točno u 15,00 sati.

Na intervju je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Ne postoji mogućnost naknadnoga intervjua, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno priječe da intervjuu pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana ne odazove do 15,00 sati, bez obzira na razloge, povukao prijavu na javni natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na intervjuu remeti mir i/ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.

IV. Rezultati intervjua biti će objavljeni na oglasnoj ploči Općine Šenkovec istoga dana.

V. Ovaj poziv objavljuje se na web-stranici i na oglasnoj ploči Općine Šenkovec.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA

Skip to content