Općina Šenkovec

Upute i obavijesti kandidatima za radno mjesto komunalni redar i komunalni radnik

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE ŠENKOVEC

Sukladno članku 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Šenkovec raspisao je Javni natječaj

koji je objavljen u Narodnim novinama,
dana 03. kolovoza 2018., za radna mjesta:

  1. Komunalni redar – 1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno, na neodređeno vrijeme, uz obavezni probni rad od tri mjeseca

  1. Komunalni radnik – 1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno, na neodređeno vrijeme, uz obavezni probni rad od tri mjeseca

 

te se sukladno navedenom daju upute kandidatima kako slijedi:

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

Opis poslova radnog mjestaKomunalni redar

Obavlja poslove nadzora nad komunalnim redom, obavlja radnje u upravnom postupku sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, obilaskom terena obavlja nadzor nad Odlukom o komunalnom redu, poduzima mjere za otklanjanje uočenih nepravilnosti, obavlja nadzor nad provođenjem reda na javnim površinama te drugim površinama koje utječu na izgled naselja, vrši prijave nadležnom tijelu državne uprave i županijskom uredu, naplatu kazni u okviru zakona i odluka Općinskog vijeća, vrši kontrolu korištenja javnih površina, predlaže pokretanje prekršajnog postupka, predlaže mjere za unaprjeđenje komunalnog reda, izdaje obavezni prekršajni nalog sukladno zakonu, obavlja nadzor nad održavanjem čistoće i odvoza smeća, izrađuje izvješća i zapisnike, obavlja nadzor sukladno Odlukama Općinskog vijeća a vezanima uz djelokrug komunalnog redarstva, obavlja druge poslove po nalogu neposredno nadređenog službenika.

 

Opis poslova radnog mjestaKomunalni radnik

Obavlja poslove uređenja javnih površina, upravlja traktorom i ostalim manjim strojevima, radi s motornom pilom, obavlja poslove sezonskog čišćenja, rezanja i obrezivanja te sadnje nasada, brine o redovnom održavanju nasada na javnim površinama (zalijevanje, plijevljenje, zamjena bilja, doprema sadnica i zaštita bilja), zimi obavlja čišćenje lokalnih prometnica i javnih površina od snijega te obavlja druge poslove po uputi i nalogu neposredno nadređenog službenika.

Intervjuu mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja.

PRAVILA I POSTUPAK INTERVJUA

Po dolasku na intervju, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće pristupiti intervjuu. Za kandidata koji ne pristupi intervjuu smatrat će se da je povukao prijavu na Javni natječaj.

Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese i motivaciju kandidata za rad u jedinici lokalne samouprave, ocjenjuje način snalaženja kandidata u budućoj radnoj okolini te utvrđuje iskustvo u baratanju strojevima. Rezultati intervjua boduju se.

Nakon provedenog intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na intervjuu.

Povjerenstvo dostavlja Izvješće o provedenom postupku Pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela, a Izvješće potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela donosi rješenje o prijmu izabranog kandidata, koje će biti dostavljeno svim kandidatima prijavljenima na Javni natječaj, a koji su ispunili formalne uvjete iz Javnog natječaja i pristupili su intervjuu.

Kandidat na Javnom natječaju pristaje da se njegovi osobni podaci obrađuju u svrhu provedbe Javnog natječaja sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11. i 106/12), a u slučaju da ne pristaje, potrebno je da postupi sukladno odredbama navedenog Zakona.

 

POZIV ZA INTERVJU BITI ĆE OBJAVLJEN, NAJMANJE 3 DANA PRIJE NA WEB STRANICI I OGLASNOJ PLOČI OPĆINE ŠENKOVEC

Skip to content