Općina Šenkovec

Javni natječaj – komunalni redar

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 112-02/18-01/01

URBROJ: 2109/25-09/2-18-1

Šenkovec, 31.07.2018.

 

Temeljem članka 19. stavka 1. i članka 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11) i članka 9. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Šenkovec pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Šenkovec raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za prijem u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu, za obavljanje zadaća i poslova:

 

 1. KOMUNALNI REDAR – 1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno, na neodređeno, uz obavezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

 

Opći uvjeti za prijam u službu:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

 

Osim općih uvjeta za prijam u službe kandidati moraju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

 • srednja stručna sprema,
 • položen državni stručni ispit,
 • poznavanje rada na računalu,
 • položen vozački ispit za B kategoriju,
 • raspolaganje osobnim automobilom.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08 i 69/17).

 

Natjecati se mogu i kandidati / kandidatkinje koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ispit polože unutar godine dana od dana zaposlenja.

 

U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijem postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11).

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom za vrijeme otvorenosti natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice ili domovnice),
 • dokaz o radnom iskustvu od najmanje jedne godine (elektronički zapis HZMO),
 • vozačka dozvola (preslika),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (u izvorniku, ne starije od šest mjeseci),
 • vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke za prijam u službu iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

 

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.

 

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, obaviti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako pozvani kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Na web stranici Općine Šenkovec www.senkovec.hr objaviti će se opis poslova radnog mjesta Komunalni radnik.

 

Na web stranici Općine Šenkovec www.senkovec.hr i oglasnoj ploči Općinske uprave, najmanje pet dana prije održavanja provjere, bit će objavljen poziv i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata.

 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

 

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku 8 dana od dana objave u Narodnim novinama, i to na adresu Općina Šenkovec, J.Bedekovića 11, Šenkovec, 40000 Čakovec, s naznakom: „Za javni natječaj – Komunalni redar“.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

PROČELNIK

Nino Hren, mag.inf.

Skip to content