Općina Šenkovec

Javni poziv

URBROJ: 2109/25-18-1

KLASA: 940-01/18-01/2

Šenkovec, 20.03.2018.

JAVNI POZIV

Kojim Općina Šenkovec kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanom cestom „Franje Barića“ u naselju Šenkovec na kčbr. 2322/6, 2322/12, 2318/2, 2323 i dio 2321/2 u k.o. Mačkovec, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče s zemljištima na kojem je izvedena nerazvrstana cesta, o početku postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u zemljišnu knjigu u okviru kojeg se izrađuje snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja.

Predstavnici pravne osobe koja upravlja cestama odnosno jedinice lokalne samouprave započeti će s obilježavanjem granica zemljišta dana 28.03.2018. godine, na kojem je izgrađena cesta uz stručnu pomoć ovlaštenih inženjera geodezije Lidija Goričanec (Geo 659) i Josip Goričanec (Geo 1048), predstavnika tvrtke Girus d.o.o. Šenkovec, koji se brinu da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji prava na zemljištu koje graniči s zemljištem na kojem je izvedena cesta mogu obaviti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja u tvrtki Girus d.o.o. na adresi Dr. Vlatka Mačka 43, Šenkovec u vrijeme od 10:00-12:00 sati dana 29.03.2018. godine.

Skip to content