Općina Šenkovec

Porez na nekretnine – obrasci za prikupljanje podataka

Temeljem članka 20. stavak 2. Zakona o lokalnim porezima (NN 115/16) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017. godine, sve jedinice lokalne samouprave, dužne su uvesti i naplaćivati porez na nekretnine.

Porez na nekretnine uvodi se od 1.1.2018.

– Predmet oporezivanja je nekretnina (bez obzira je li legalizirana ili ne i bez obzira je li u zoni ili izvan građevinske zone).

– Nekretninom se smatra:

  1. stambeni prostor – za trajno i povremeno stanovanje,
  2. poslovni prostor – prema stvarnoj djelatnosti,
  3. garažni prostor,
  4. drugi pomoćni prostori – koji služe glavnom prostoru koji ima svoju svrhu (zajednički dijelovi/ prostorije, ostave, spremišta, ljetne kuhinje, zimski vrtovi)
  5. ostali prostori bez namjene – izvedeni prostori, ali bez namjene (zapušteni prostori, izgrađeni objekti bez poslovanja),
  6. građevinsko zemljište koje se koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti,
  7. neizgrađeno građevinsko zemljište ako se nalazi unutar građevinskog područja – izdani akti, ruševina i započeta gradnja.

– Ne smatraju se nekretninama – kao predmetom oporezivanja:

  1. gospodarske zgrade – ako nisu stambeni, poslovni, garažni ni drugi pomoćni prostori, a imaju namjenu – smještaj oruđa, smještaj stoke, pod uvjetom da nisu u djelatnosti (poslovni prostori)
  2. privremene građevine – za čije građenje nije potrebna građevinska dozvola
  3. opća dobra: ceste, komunalna infrastruktura.

– Porezni obveznik je svaka osoba koja nekretninu samostalno posjeduje (samostalni posjednik), u smislu Zakona to je vlasnik nekretnine. Porezni obveznik može biti i nesamostalni posjednik ako je porezna obveza pravnim poslom prenesena na njega. U slučaju prijenosa porezne obveze na nesamostalnog posjednika, samostalni posjednik solidarno jamči za naplatu poreza.
Porezni obveznik može biti nesamostalni posjednik i u slučaju ako se koristi nekretnina u vlasništvu jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske, ako nema valjani pravni temelj posjedovanja nekretnine ili je vlasnik nepoznat,

– Porez na nekretnine obračunava se na ukupnu neto podnu površinu nekretnine (prostora koji je oporeziv) sukladno propisu o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine, te na stvarnu površinu zemljišta.

– Godišnji iznos poreza po m2 obračunske površine nekretnine utvrđuje se množenjem: vrijednosti boda (B), koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn), koeficijenta stanja (Ks) i koeficijenta dobi (Kd). Vrijednost boda i koeficijent zone određuje odlukom Općinsko vijeće Općine Šenkovec. Koeficijent namjene ovisi o vrsti nekretnine i utvrđuje se, kao i koeficijent stanja, sukladno odredbama Zakona o lokalnim porezima. Koeficijent dobi ovisi o godini izgradnje te se utvrđuje za razdoblje građenja sukladno odredbama Zakona o lokalnim porezima.

– Rješenje o porezu na nekretnine donosi se do 31. ožujka za tekuću kalendarsku godinu prema stanju nekretnine i poreznog obveznika na dan 1. siječnja tekuće godine i takvo rješenje je na snazi dok ne nastane promjena koja je od utjecaja na utvrđivanje porezne obveze. Sve promjene koje nastanu tijekom kalendarske godine, a od utjecaja su na utvrđivanje porezne obveze (sve činjenice koje utječu na visinu obračuna i utvrđivanje osobe poreznog obveznika), primjenjuju se od sljedeće kalendarske godine.

– Rješenjem o porezu utvrđuje se porezni obveznik, iznos poreza po m2 obračunske površine, obračunska površina, ukupni iznos poreza u godišnjem iznosu i rokovi plaćanja.

Porez na nekretnine utvrđuju i naplaćuju tijela JLS na području kojih se nekretnina nalazi i prihod je te JLS. Stoga je Općina Šenkovec obvezna tijekom 2017. godine ustrojiti i voditi strukturiranu Evidenciju o nekretninama koje se nalaze na području općine i o poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine. Za prikupljanje podataka zadužen je Jedinstveni upravni odjel Općine Šenkovec, koji ovim putem

poziva vlasnike i korisnike nekretnina na području Općine Šenkovec-

da, radi ustrojavanja i vođenja Evidencije, te radi pravilnog utvrđivanja činjenica bitnih za donošenje rješenja o porezu na nekretnine i zaduživanja obveznika plaćanja poreza, najkasnije do 31. listopada 2017. dostave podatke o nekretninama i poreznim obveznicima koristeći priložene obrasce, posebno za svaku adresu nekretnine odnosno katastarsku česticu.

Člankom 59. Zakona o lokalnim porezima propisano je da ako porezni obveznik ne dostavi tražene podatke ili se oni bitno razlikuju od podataka kojima raspolaže Općina Šenkovec, a koji su dobiveni od Državne geodetske uprave, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja RH i Ministarstva financija RH – Porezne uprave, porezna obveza će se utvrditi na osnovi podataka kojima raspolaže Općina s najvišim koeficijentima utvrđenim Zakonom za stanje i dob nekretnine.

Svi obrasci dostupni su na internetskoj stranici www.senkovec.hr (u nastavku teksta), a mogu se dostaviti osobno predajom u ured Općine Šenkovec, radnim danom u vremenu od 8:00-16:00 sati, putem pošte (Općina Šenkovec, Josipa Bedekovića 11, Šenkovec, 40000 Čakovec) ili elektroničkim putem na e-mail adresu julija.hajdarovic@senkovec.hr.

Pomoć u ispunjavanju obrazaca, dodatne informacije i upute molimo da zatražite putem tel: 040/343-250, elektronički na e-mail: julija.hajdarovic@senkovec.hr ili osobno u općinsku upravu.

Jedinstveni upravni odjel

Dokumenti :

POREZ NA NEKRETNINE-obrazac poslovni

POREZ NA NEKRETNINE-obrazac stambeni

Skip to content