Općina Šenkovec

Oglas za prijam u službu – stručni suradnik za opće i zajedničke poslove

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11– u nastavku teksta: ZSN), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Šenkovec raspisuje

.

OGLAS

za prijam u službu na neodređeno vrijeme

na radno mjesto:

STRUČNI SURADNIK ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE (1 izvršitelj, m/ž), na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati slijedeće posebne uvjete:

– stručni prvostupnik ili stručni pristupnik građevinske ili geotehničke struke

– tri (3) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– poznavanje rada na računalu

– položen državni stručni ispit

– posjedovanje vozačke dozvole B kategorije

– raspolaganje osobnim automobilom

Osim navedenih stručnih uvjeta, kandidati / kandidatkinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima), a za njihov prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članka 15. i 16. istog Zakona.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Natjecati se mogu i kandidati / kandidatkinje koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ispit polože unutar godine dana od dana zaposlenja.

Ako kandidat / kandidatkinja ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan / dužna je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate / kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su uz prijavu na oglas pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavaju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Za kandidate / kandidatkinje prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete oglas, provesti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Ako kandidat / kandidatkinja ne pristupi testiranju i/ili intervjuu, smatrati će se da je povukao / povukla prijavu na oglas.

Na web-stranici Općine Šenkovec: OVDJE je dostupan način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web stranici kao i na oglasnoj ploči Općine Šenkovec (Šenkovec, J.Bedekovića 11) bit će objavljena lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa te mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Kandidati / kandidatkinje obvezni su uz prijavu priložiti:

  • životopis,
  • izvornik ili presliku diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim oglasom,
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice),
  • elektronički zapis o radnom stažu i podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  • dokaz o traženom radnom iskustvu od najmanje 3 godine na odgovarajućim poslovima (potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslika ugovora o radu, rješenja i sl. iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo u trajanju od najmanje 3 godine na poslovima tražene struke i razine obrazovanja)
  • uvjerenje da se protiv kandidata / kandidatkinje ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca).

Pisane prijave na oglas, vlastoručno potpisane od strane podnositelja prijave, s navedenom kontakt adresom i telefonskim brojem, te s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči HZZ-a (13.1.2017.), na adresu: Općina Šenkovec, “Javljanje na oglas za stručnog suradnika“, Šenkovec, 40 000 Čakovec, Josipa Bedekovića 11.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, neće se smatrati kandidatom / kandidatkinjom prijavljenim na javni natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

O rezultatima oglasa kandidati / kandidatkinje biti će obaviješteni u zakonskom roku.

Pročelnik Općine Šenkovec

Nino Hren, mag.inf.

Skip to content