Općina Šenkovec

Prijava za financijske potpore projektima i programima za 2017.godinu

JAVNI POZIV KORISNICIMA PRORAČUNA OPĆINE ŠENKOVEC ZA DOSTAVU PRIJAVA ZA FINANCIJSKE POTPORE PROJEKTIMA I PROGRAMIMA ZA 2017. GODINU


1.listopada 2016.

1. PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa i projekata svih korisnika Proračuna Općine Šenkovec iz područja društvenih djelatnosti za financiranje iz Proračuna Općine Šenkovec za 2017. godinu, sukladno Odluci o kriterijima za određivanje prioriteta za dodjelu financijskih sredstava programima i projektima od interesa za Općinu Šenkovec.
U 2017. godini samo iznimno će se financirati projekti i programi koji nisu prijavljeni na ovaj Javni poziv, i to samo oni gdje planiranje i projektiranje zbog objektivnih razloga nije bilo moguće realizirati u vrijeme raspisivanja ovog Javnog poziva.

Prijave se podnose za sljedeća područja:
1. humanitarne djelatnosti,
2. obrazovanje,
3. kultura,
4. tehnička kultura,
5. socijalna skrb,
6. sport,
7. ostalo.

2. PRIJAVITELJI PROGRAMA I PROJEKATA – KORISNICI PRORAČUNA OPĆINE ŠENKOVEC

Pod korisnicima Proračuna Općine Šenkovec podrazumijevaju se organizacije civilnog društva i druge pravne i fizičke osobe, a naročito:
1. kulturne ustanove i udruge
2. sportski klubovi i udruženja
3. humanitarne udruge i udruženja s područja socijalne skrbi
4. udruge s područja zdravstva
5. vjerske organizacije
6. organizacije tehničke kulture, udruge građana
7. ustanove predškolskog odgoja
8. ostale udruge i pojedinci

3. UVJETI ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV

Uvjeti Javnog poziva za prijavu programa i projekata su:
1. udruga mora biti upisana u Registar udruga Republike Hrvatske;
2. program ili projekt ne smije biti:
– redovni program rada udruge i druge pravne i fizičke osobe,
– aktivnost čiji su korisnici isključivo članovi organizacije prijavitelja,
– usmjeren isključivo prema investicijskim ulaganjima, izgradnji ili adaptaciji kapitalnih objekata, kupnji opreme
– usmjeren zadovoljavanju temeljnih potreba poslovanja udruge i druge pravne i fizičke osobe;
3. da udruga i druga pravna i fizička osoba mora imati osigurano sufinanciranje troškova kandidiranog programa ili projekta i iz drugih izvora;
4. da za kandidirani program ili projekt nisu u cijelosti već odobrena sredstva iz inozemnih fondova i fondacija, fondova Europske unije, državnog proračuna, proračuna drugih jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave;
5. udruga i druga pravna i fizička osoba mora imati osigurane ljudske i materijalne resurse za provedbu programa ili projekta;
6. udruga i druga pravna i fizička osoba mora voditi transparentno financijsko poslovanje;
7. da udruga i druga pravna i fizička osoba nema dospjelu nepodmirenu obvezu prema državnom proračunu i proračunu Općine Šenkovec, osim ako joj je sukladno s posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se pridržava rokova plaćanja;
8. ukoliko se program ili projekt provodi s partnerom, potpisana Izjava o partnerstvu;
9. prijava na Javni poziv mora sadržavati sve podatke i dokumentaciju određenu Javnim pozivom.

4. SADRŽAJ PRIJAVLJENIH PROJEKATA I PROGRAMA

Pri odabiru projekata i programa koji će se financirati prednost će imati projekti i programi koji će svojim sadržajem poticati:
• afirmaciju svih oblika izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece, mladih i odraslih osoba;
• afirmaciju svih oblika kreativnosti i stvaralaštva;
• njegovanje i proučavanje povijesnih i sociokulturnih tradicija; demokratičnost i ekološku svijest;
• afirmaciju identiteta i promidžbu Općine Šenkovec u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu;
• podizanje razine zdravstvene zaštite i socijalne skrbi;
• programe obrazovanja za stjecanje tehničkih i informatičkih znanja i vještina;
• programe sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana te ostale programe i manifestacije koji će poticati i promicati sport;
• programe škola i manifestacija u kulturi, promicanje, unaprjeđenje i afirmaciju kulturnih vrijednosti te identiteta Općine Šenkovec;
• potporu udrugama proizašlim iz Domovinskog rata te potporu humanitarnim, socijalnim i srodnim organizacijama.

5. SADRŽAJ PRIJAVE NA JAVNI POZIV

5.1. Obvezni dijelovi prijave su:
1. ispunjen, potpisan i ovjeren Obrazac za prijavu programa ili projekta (Obrazac br. 1);
2. preslika Upisa u sudski registar, Registar udruga Republike Hrvatske ili drugi odgovarajući registar;
3. potpisana izjava da za program ili projekt nisu u cijelosti već odobrena sredstva iz inozemnih fondova i fondacija, fondova Europske unije, državnog proračuna, proračuna drugih jedinica lokalne ili regionalne (područne) samouprave (Obrazac br. 2);
4. potpisana izjava o partnerstvu, ako postoje partneri na projektu (Obrazac br. 3);
5. odgovarajući dokument kojim se dokazuje da je za prijavljeni program ili projekt osigurano sufinanciranje iz točke 4. Uvjeta za prijavu na javni poziv (Izjave o sufinanciranju, Ugovor o sponzorstvu i slično).
5.2. Neobavezni dio prijave
1. materijali o prezentaciji rada udruge i druge pravne i fizičke osobe – isječci iz novina, brošure, publikacije i slično.

6. NAČIN PRIJAVE

Prijava programa ili projekta mora sadržavati svu dokumentaciju iz točke 5. ovog Javnog poziva.
Udruge i druge pravne i fizičke osobe svoje programe ili projekte moraju prijaviti na propisanom obrascu popunjenom na računalu ili na pisaćem stroju.
Udruge i druge pravne i fizičke osobe moraju odgovoriti na sva pitanja iz obrasca za prijavu programa ili projekta.
Obrazac za prijavu može se dobiti:
– na internetskoj stranici Općine Šenkovec www.senkovec.hr ili
– u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Šenkovec.
Sva pitanja u vezi s Javnim pozivom mogu se tijekom njegova trajanja dobiti telefonskim pozivom na broj 040/343-250, najkasnije 5 dana prije isteka roka za predaju prijava na Javni poziv.
7. ROK I MJESTO PODNOŠENJA PRIJAVE
Rok za podnošenje prijava je 11. studeni 2016. godine.
Prijavu na Javni poziv treba dostaviti putem pošte ili osobno u zatvorenoj omotnici s naznakom „PRIJAVA NA JAVNI POZIV“ na adresu:

Općina Šenkovec
Josipa Bedekovića 11,
40000 Čakovec

8. PRIJAVE KOJE SE NEĆE RAZMATRATI

Neće se razmatrati prijave programa i projekta organizacija civilnog društva:
– koje nisu predale financijska izvješća o sredstvima utrošenim u 2015. godini;
– za programe čije je financiranje u potpunosti zatvoreno iz drugih izvora financiranja (Državni proračun, proračuni jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili iz drugih izvora);
– koje nemaju osigurane druge izvore financiranja, odnosno koje novčana sredstva u 100 postotnom iznosu traže od Općine Šenkovec;
– koja je dostavljena nakon roka za podnošenje prijave;
– koja ne zadovoljava uvjete iz točke 3. ovog Javnog poziva;
– koja u Obrascu za prijavu programa ili projekta ne sadrži odgovore na sva pitanja.

9. ODABIR I NAČIN PROCJENE PROGRAMA ILI PROJEKTA

Postupak ispravnosti kontrole pristiglih prijava, valorizacije i predlaganja provodi nadležno stručno povjerenstvo Općine Šenkovec.
O dodjeli i visini financijske potpore odlučuje načelnik na temelju prijedloga nadležnog stručnog povjerenstva Općine Šenkovec.
Kriteriji za odabir programa ili projekta su:
– kvaliteta i sadržajna inovativnost ponuđenog programa ili projekta;
– kvaliteta dosadašnjeg rada, uspjesi i iskustvo u provođenju programa ili projekta udruge i druge pravne i fizičke osobe;
– neposredna društvena korist za lokalnu zajednicu te doprinos razvoju civilnog društva;
– trajan i sustavan utjecaj na korisnike programa ili projekta;
– održivost programa ili projekta;
– jasno naveden postupak praćenja evaluacije programa ili projekta;
– udio volonterskog rada;
– organizacijski i ljudski kapaciteti za provedbu programa ili projekta;
– realan odnos troškova i očekivanih rezultata programa ili projekta.
Prednost u ostvarivanju financijske potpore imaju programi ili projekti:
– koji su do sada kontinuirano financirani i uspješno provedeni,
– koji trajno, sustavno i intenzivno utječu na korisnika,
– koje podnositelji programa ili projekta provode u suradnji sa srodnim udrugama i drugim pravnim i fizičkim osobama,
– koji se odvijaju na području Općine Šenkovec.

10. ROK I NAČIN OBJAVE REZULTATA JAVNOG POZIVA

Rezultati Javnog poziva bit će objavljeni na internetskoj stranici Općine Šenkovec www.senkovec.hr u roku od trideset dana od dana donošenja odluke o dodjeli financijskih potpora i visini financijske potpore.

11. PRAVO PRIGOVORA

Udruga i druga pravna i fizička osoba koja je sudjelovala u Javnom pozivu može podnijeti prigovor na odluku o odabiru programa ili projekta i visini financijske potpore. Prigovor se podnosi načelniku putem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Šenkovec, u roku od osam dana od dana objave rezultata Javnog poziva na internetskoj stranici Općine. Prigovor se dostavlja na način kao i prijava na Javni poziv. O prigovoru odlučuje načelnik.

12. POTPISIVANJE UGOVORA

Udruge i druge pravne i fizičke osobe kojima se odobri financijska potpora sklapaju s Općinom Šenkovec Ugovor o korištenju sredstava iz Proračuna Općine Šenkovec za 2017. godinu. Ugovorom se uređuju međusobna prava i obveze udruge i druge pravne i fizičke osobe i Općine Šenkovec (dinamika, visina, rok i način isplate potpore, rok izvršenja programa ili projekta, način i dinamika izvješćivanja o provođenju programa ili projekta i utrošku sredstva, obveze udruge i druge pravne i fizičke osobe u slučaju nenamjenskog trošenja potpore, obveza vraćanja neutrošenih sredstava i slično). Obrazac prijave na Javni poziv sastavni je dio Ugovora.
Ako ovlaštena osoba udruge i druge pravne i fizičke osobe ne pristupi potpisivanju Ugovora, a svoj nedolazak ne opravda u roku od pet dana od primanja poziva, smatrat će se da je udruga i druga pravna i fizička osoba odustala od ostvarivanja potpore.

13. OBAVIJEST O OBJAVI NATJEČAJA

Predmet Javnog poziva, podatak o tome gdje se tekst Javnog poziva objavljuje i rok podnošenja prijava objavljuju se u u lokalnim medijima, na internetskoj stranici Općine Šenkovec www.senkovec.hr te na oglasnoj ploči Općinske uprave.

 


 

Ovdje preuzmite dokumentaciju prijavu.

Skip to content