Općina Šenkovec

Javni poziv

Šenkovec, 6.6.2016.

Na temelju članka 8. stavka 1. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine” broj 23/07 ) i članka 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Šenkovec (“Službeni vjesnik Međimurske županije”, broj 03/2010), Općinsko vijeće Općine Šenkovec raspisuje

JAVNI POZIV
ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA ČLANOVE
SAVJETA MLADIH OPĆINE ŠENKOVEC

I.

Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Općine Šenkovec (u nastavku teksta Savjet mladih).

Savjet mladih savjetodavno je tijelo Općinskog vijeća Općine Šenkovec koje se osniva u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Općine Šenkovec.

II.

Savjet mladih ima 7 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta. Mladi, u smislu ove Odluke, su hrvatski državljani s prebivalištem na području Općine Šenkovec u dobi od petnaest (15) do dvadeset devet (29) godina života.

Članovi Savjeta mladih biraju se na dvije (2) godine.

III.

Kandidate za članove Savjeta mladih predlažu udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća, te drugi registrirani oblici organiziranja mladih sa sjedištem na području Općine Šenkovec.

IV.

Prijedlozi kandidata za članove savjeta mladih podnose se u pisanom obliku i obavezno sadrže sljedeće podatke:
– naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,
– podaci o kandidatu (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište),
– obrazloženje prijedloga.
Predlagatelj mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe predlagatelja i ovjeren pečatom.
Prijedlog se podnosi na propisanom obrascu koji je dostupan na internetskim stranicama Općine Šenkovec www.senkovec.hr ili se može podići u prostorijama općinske uprave. Predlagatelj je dužan uz obrazac priložiti:
– dokumentaciju iz koje je vidljivo da kandidati ispunjavaju uvjete iz točke II. ovog poziva
( uvjerenje Policijske uprave o prebivalištu kandidata ne starije od šest mjeseci, te presliku
rodnog lista ili domovnice kandidata
),
– dokumentaciju iz koje je vidljivo da predlagatelj ispunjava uvjete iz točke III. ovoga poziva ( izvadak iz odgovarajućeg registra ).

V.

Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.

VI.

Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih Općine Šenkovec dostavljaju se na adresu:
Općina Šenkovec, Odbor za izbor i imenovanje Općinskog vijeća, J. Bedekovića 11, Šenkovec, 40 000 Čakovec s naznakom:

Prijedlog kandidata za izbor članova Savjeta mladih Općine Šenkovec“,
najkasnije do 24.6.2016.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općina Šenkovec

Antun Juras

 

Skip to content