Općina Šenkovec

Javni poziv za prikupljanje ponuda

NAČELNIK OPĆINE

Klasa: 363-02/15-01-01

Urbroj: 2109/25-15-2

Šenkovec, 22.10.2015.

Na temelju članka 15. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09) te članka 129. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 110/07) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 125/08) načelnik Općine Šenkovec objavljuje

J A V N I P O Z I V

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POVJERAVANJE OBAVLJANJA

KOMUNALNIH POSLOVA NA ODRŽAVANJU NERAZVRSTANIH CESTA

I OTVORENIH ODVODNIH JARAKA

1. a) naručitelj: Općina Šenkovec

b) sjedište: Šenkovec, J. Bedekovića 11, 40000 Čakovec

c) telefon: 040/ 343-250, faks: 040/ 343-750

d) OIB: 45676923356

2. VRSTA I KOLIČINA PREDMETA NABAVE:

– doprema, ugradnja i razgrtanje mljevene batude 0-32 mm na poljske puteve, kipanje na lanac;

– sanacija i popravak asfaltnog sloja;

– održavanje i uređenje sustava za odvodnju oborinskih voda sa odvozom zemlje i bez odvoza;

– uređenje bankina

– ostali slični radovi

Navedena vrsta predmeta nabave ugovara se za godinu dana.

3. a) rok za dostavu ponude je 10.11.2015. godina;

b) ponude dostaviti u zapečaćenim omotnicama na adresu:

Općina Šenkovec, Šenkovec, J. Bedekovića 11, 40 000 Čakovec, s naznakom: „NE OTVARAJ – ZA NATJEČAJ za održavanje nerazvrstanih cesta i otvorenih odvodnih jaraka“.

c) ponudi je potrebno priložiti:

– dokaz o registraciji za obavljanje navedene komunalne djelatnosti (obrtnica ili izvod iz registra Trgovačkog suda),

– potvrde BON 1 i BON 2,

– potvrde o plaćenim porezima i doprinosima za zadnji mjesec (Porezna uprava, HZMO i HZZO),

– popis djelatnika i mehanizacije,

– uvjeti i načine plaćanja,

– izjavu o nepromjenjivosti cijena.

d) ponude će se otvoriti u roku od 3 dana po isteku roka.

Skip to content