Općina Šenkovec

Zabrana spaljivanja smeca, korova, suhe trave i drugih otpadaka

Temeljem članka 37. Statuta Međimurske županije (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 26/1 O, 4/13, 6/13 -pročišćeni tekst i 8/13) i članka 3. Poslovnika o načinu rada župana (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 27/10), sukladno članku 14. Odluke o posebnim mjerama zaštite od požara na području Međimurske županije (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 2/02), župan Međimurske županije je dana 8. 04. 2014. godine donio ODLUKU o zabrani spaljivanja smeća, korova, suhe trave i drugih poljoprivrednih i šumskih otpadaka i ostataka biljaka nakon žetve i berbe.

Članak 1.
Zabranjuje se spaljivanje smeća, korova, suhe trave, drugih poljoprivrednih i šumskih otpadaka i ostataka biljaka nakon žetve i berbe, te loženje vatre u šumama i blizini šume od 22. travnja do 1. listopada 2014. godine.

Članak 2.

Ova Odluka ne odnosi se na organizirano spaljivanje i na loženje uskrsne vatre koje mora biti organizirano, kako je to propisano člankom 18. Odluke o posebnim mjerama zaštite od požara na području Međimurske županije (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 2/02).

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku Međimurske županije”.

KLASA: 214-02/14-02/1
URBROJ: 2109/1-01-14-02
Čakovec, 8. 04.2014.

Skip to content