Općina Šenkovec

OBAVIJEST o provođenju javne rasprave u postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postojeće postrojenje Eko Međimurje d.d.

Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo temeljem odredbi članka 16. stavka 1., 2. i 3., članka 18., 19., 20. i 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08.) te Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA: UP/I-351-03/13-02/17, URBROJ: 517-06-2-2-1-13-11 i od 6. studenog 2013. godine daje O B A V I J E S T o provođenju javne rasprave u postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postojeće postrojenje Eko Međimurje d.d.

I.

Javna rasprava provodit će se od 5. prosinca 2013. godine do 03. siječnja 2014. godine.

II.

Zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša i Tehničko-tehnološko rješenje bit će na javnom uvidu u zgradi Općine Šenkovec, Josipa Bedekovića 11, Šenkovec, svaki radni dan u vremenu od 8.00 do 14.00 sati.

Zahtjev i Tehničko-tehnološko rješenje bit će objavljeni za vrijeme trajanja javne rasprave na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode (www.mzoip.hr), Međimurske županije (www.medjimurska-zupanija.hr) i Općine Šenkovec (www.senkovec.hr).

III.

Javno izlaganje održat će se 18. prosinca 2013. godine u 18.00 sati u zgradi Općine Šenkovec, Josipa Bedekovića 11, Šenkovec.

Na javnom izlaganju bit će nazočni predstavnici nositelja zahvata i dr. koji neposredno daju odgovore i raspravljaju o pitanjima koje tom prilikom postavlja nazočna javnost i zainteresirana javnost.

IV.

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na Zahtjev i Tehničko-tehnološko rješenje mogu se upisivati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida do zaključivanja javnog uvida ili se u pisanom obliku dostaviti na adresu Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Ruđera Boškovića 2, 40 000 Čakovec.

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja koje nisu dostavljene u roku, nisu čitko napisane, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Odsjek za zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo

KLASA: 351-03/13-03/21

URBROJ: 2109/1-09/3-13-02

Čakovec, 27.11.2013.

Materijali za javnu raspravu su dostupni na ovom linku: Javna rasprava Eko Medjimurje 2013 (159)

Skip to content